TBSLAND

Chuyên viên MEPF

I - YÊU CẦU CHUNG (General Requirements)


Phòng Ban (Dept/Sec): BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GREEN TOWER

Thời gian làm việc (Working time):  Tòan thời gian (Full - Time)

Tuổi (Age): Từ 27-35

Giới tính (Sex): Nam (Male)

Chi tiết ngoại hình & sức khỏe (Health): Sức khỏe tốt, đảm bảo làm việc 12h/ ngày trong những thời điểm công trường vào tiến độ và tăng ca/ Làm vào các ngày nghỉ/ ngày lễ khi có yêu cầu

Trình độ học vấn (Education Level): Đại học (University)

Kinh nghiệm làm việc (Working Experience): Tư vấn giám sát và quản lý công tác MEPF Công trình nhà Cao tầng và Thấp tầng.

Chuyên môn (Specialities): 

1. Ngành CTN & PCCC: 1 người 

2. ĐHKK & TG và PCCC: 1 người

MÔ TẢ ĐẦU VIỆC CƠ BẢN (Description of Basic Work):

1-Quản lý chuyên môn theo chuyên ngành/ Hệ thống MEP về chức năng QLDA với Nhà Thầu Chính và Nhà

thầu MEP, và với TVGS theo các đầu công việc cụ thể như sau:

-Quản lý tiến độ và chất lượng công tác Shopdrawing, phê duyệt vật liệu đầu vào, biện pháp thi công, Tiến Độ

Thi công hạng mục MEP phù hợp với tiến độ thi công Dự án.

-Quản lý tiến độ và chất lượng công tác cung ứng nhân lực, phương tiện may móc thi công, vật tư thi công theo

tiến độ một cách kịp thời và đồng bộ.

-Quản lý chất lượng thi công thông qua việc kiểm tra & thử nghiệm và nghiệm thu các giai đoạn một cách

thường xuyên tại hiện trường.

-Tham gia phối hợp với TVTK, và các Phòng ban nội bộ trong tập đoàn theo phân công để xử lý các vấn đề kỹ

thuật phát sinh.

2-Công tác phối hợp và báo cáo:

-Chủ động phối hợp thông tin, chủ động tìm và kiểm soát rủi ro, tháo gở vướn mắc thi công và vướn mắc kỹ

thuật với các bên liên quan, chủ động đề xuất phương án xử lý lên cấp trên.

-Cập nhật và báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định báo cáo của GĐ-Ban QLDA và của Cấp trên trực tiếp.

3-Công tác An toàn và vệ trinh môi trường, bảo vệ tài sản CĐT và các Nhà Thầu: Tham gia và có trách nhiệm

chung trong công tác HSE tại phạm vi công trường, có trách nhiệm chung trong bảo vệ tài sản các chủ thể cùng tham gia dự án. 4-Mục tiêu công việc: Kiểm soát và đảm bảo công tác triển khai thi công hệ thống MEPF/ Hạng mục phân công đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo HSTK, đảm bảo công tác Nghiệm thu T&C đưa hệ thống vào vận hành đúng tiến độ và an toàn.


II- YÊU CẦU CẦN THIẾT (Necessary Requirements).


1. Tính cách công việc (Work personality): 

-Mạnh mẽ, quyết liệt, năng động và nhiệt tâm.

-Đặt mục tiêu Tiến độ, Chất lượng, An Toàn cho dự án

lên trên lợi ích cá nhân.

-Chính trực và Chuyên nghiệp

2. Năng lực làm việc (Working Abilities): 

-Chuyên môn rộng, sâu, liên tục cập nhật. -Chủ động, sáng tạo, chuyên cần.


III- YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG (Skill Requirements).


1. Trình độ ngoại ngữ (Lanaguage Skills): 

Level B

2. Các kĩ năng cần thiết (Required skills): 

-Giao tiếp tốt, Phối hợp tốt.

-Khả năng làm việc nhóm và độc lập giỏi.

-Thành thạo các phần mềm: CAD, Navisword (Autodesk), MS Office.

3. Năng lực lãnh đạo (Ability to lead): Cần thiết (Necessary).

Có khã năng quản lý nhóm, sắp xếp kế hoạch và điều phối Nhà Thầu và TVGS.


HỒ SƠ TUYỂN DỤNG GỬI VỀ: 

Hr-tbsland@tbsgroup.vn


LIÊN HỆ:

 093 721 26 16